Jelen Felhasználási Feltételek az https://www.dunakanyarszolg.hu, vagy a https://dunakanyarszolg.hu honlapon (továbbiakban: Honlap) igénybe vehető Hirdetés Feladás szolgáltatás leírását, a felhasználás feltételeit, az Dunakanyar Szolgáltatók, mint Üzemeltető és a Hirdető, mint Felhasználó közötti jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

Az Üzemeltető adatai és elérhetőségei:
Csikós Balázs egyéni vállalkozó
Székhely: 2628 Szob, Meggyfa utca 18.
Adószám: 68088907-1-33
Nyilvántartási szám: 51206929
Postai levelezési cím: 2628 Szob, Meggyfa utca 18.
Telefonszám: +36 20 537 5336
email: [email protected]

Felhasználó: az a természetes-, vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a Honlapon Felhasználói Fiókot hoz létre és azon keresztül hirdetést ad fel. A Honlap azon látogatója, aki nem rendelkezik felhasználói fiókkal, vagy rendelkezik fiókkal, de nem jelentkezik be a honlap látogatása során, nem minősül Felhasználónak.

A hirdetés feladásához Felhasználónak kötelezően Felhasználói Fiókot kell létrehoznia, a létrehozás során meg kell adnia a következő személyes adatokat: vezetéknév, keresztnév, email cím. A Felhasználó egyedi, illetve fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe az Üzemeltető, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére az Üzemeltető nem adja át.
Amennyiben a Felhasználó hirdetést ad fel, vagy kiemeli azt, szerződés jött létre, így a személyes adatok törlésének határideje – a számviteli szabályoknak megfelelően – az adott évet követő 6. év december 31-e.

Az adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény alapján kerül sor.

A Dunakanyar Szolgáltatók mindenkor érvényes adatkezelési tájékoztatóját itt olvashatja: Adatkezelési Tájékoztató.

A Honlap használatával, valamint a feladott hirdetésekkel kapcsolatos alapvető kommunikációja a Felhasználói Fiók létrehozásakor megadott e-mailen címen keresztül történik. Ezen e-mailek túlnyomó része a Honlap által generált automatikus levelek, ezek emberi beavatkozás nélkül készülnek el és kerülnek elküldésre. Személyes levélküldés csak ritka és kirívó esetekben történnek küldésre az Üzemeltető részéről. Ez alól kivételt képeznek a Felhasználó megkeresésre történő válaszlevelek.

A Honlapon elérhető Hirdetés feladása űrlap kitöltésével a Felhasználó a Dunakanyar Szolgáltatók honlapon tud hirdetést feladni és elhelyezni. A hirdetésfeladásáról az Üzemeltető emailben értesül. Ezt követően az Üzemeltető ellenőrzi a hirdetést, annak megfelelőségét és tartalmát is egyaránt. Üzemeltetőnek jogában áll a hirdetés szerkesztésére, moderálására, vagy törlésére is annak érdekében, hogy a Honlap tartalmát az alapcélnak megfelelő formában tarthassa. A hirdetés ellenőrzést követően az Üzemeltető a Felhasználót a fiók létrehozása során megadott email cím értesíti az ellenőrzés megtörténtéről és annak eredményéről.

Felhasználó a Honlapon 1, azaz egy dara hirdetést helyezhet el díjmentesen. Amennyiben a hirdetés megfelel a Felhasználási Feltétekben foglaltaknak és az elfogadásra kerül, úgy ez a díjmentes hirdetés korlátlan ideig elérhető marad a Honlapon. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a hirdetés Felhasználó általi későbbi módosításait újra felülvizsgálja annak helyességét és megfelelőségét. Amennyiben a módosítást követően már nem felel meg a Felhasználási Feltételeknek, úgy Üzemeltetőnek jogában áll a hirdetés esetleges törlésére is.

Lehetőség van a Honlapon elhelyezett hirdetések különböző szintű kiemelésére is. A kiemelés valamennyi szintje díjköteles, a kiemelési díjakat és a kiemeléssel elérhető előnyöket a mindenkor érvényes Díjszabás tartalmazza, melyet itt olvashat: Díjszabás.

A hirdetés kiemelése kizárólag a kiemelés díjának megfizetését követően történik meg. A kiemelés befizetése történhet a Barion rendszerén keresztül Barion Tárcából, vagy bankkártyával, illetve hagyományos banki átutalással Csikós Balázs egyéni vállalkozó CIB banknál vezetett 10700323-70769858-51100005 számú bankszámlájára. Banki átutalásos fizetési mód esetében a Közlemény rovatban a a kiemelés megrendelésekor kapott sorszámot szükséges megadni a befizetés beazonosítása megkönnyítése érdekében. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A befizetést igazoló számlát Üzemeltető e-mailben küldi meg Felhasználó részére.

Üzemeltető jogosult a feladott hirdetés közzétételét vagy ismételt közzétételét megtagadni amennyiben az Üzemeltető megítélése alapján a hirdetés tartalma vagy a hirdetés tárgya:

  • jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet;
  • bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg;
  • jó erkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat;
  • jogellenes vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít;
  • mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok illetve egyéb szerzői és szomszédos jogok sérelmét okozza vagy okozhatja;
  • megtévesztő információt tartalmaz;
  • az Üzemeltető megítélése szerint tisztességtelen vagy azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja;
  • jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezésébe ütközik;
  • vagy a fentiek gyanúja felmerülhet.

Üzemeltető jogosult a megrendelt hirdetés közzétételét vagy ismételt közzétételét megtagadni akkor is, ha hirdetés jogellenes magatartással kapcsolatos vagy bárkinek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti (így különösen: védjegy, szerzői jog, szabadalom, személyiségi vagy kegyeleti joggal való megsértése). Üzemeltető jogosult a hirdetés közzétételének megtagadására akkor is, a Felhasználó az Üzemeltető megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja a Honlapon elérhető Hirdetés feladása szolgáltatást.

A hirdetések tartalmáért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség. A Felhasználó a hirdetés feladásával tudomásul veszi, hogy az általa közölt információk, anyagok, szövegek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik. Üzemeltető kizárja a felelősségét a Felhasználók által a hirdetésben megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.

Az Üzemeltető kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt a Kiadó megtagadta az hirdetés közzétételét vagy ismételt közzétételét.

A Felhasználó kijelenti, hogy a megadott adatai a valóságnak megfelelnek. Az Üzemeltető kizárja felelősségét a hirdetésfeladás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság az Üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtenni és az Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely az Üzemeltetőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

A Felhasználó vállalja, hogy minden, az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtesz az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében.

Az Üzemeltető a hirdetés feladásával kapcsolatos panaszokat, Felhasználói megkereséseket az Üzemeltető jelen Felhasználási Feltételekben feltüntetett elérhetőségein fogadja.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsa, a módosításokról a meglévő Felhasználókat tájékoztassa. A Honlapon bármely látogató számára elérhető az aktuálisan érvényes szabályzat.

Utolsó módosítás dátuma: 2020. február 3.